Visualització de contingut web

Formació en Hostaleria i Turisme (Agència Valenciana del Turisme)


OBJECTIU


Aconseguir el teu certificat de professionalitat per a treballar en el món de l'hostaleria i el turisme. Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. Volem que treballes en el mercat turístic en qualsevol de les seues àrees a través d'una qualificació bàsica. Es tracta d'una formació caracteritzada per cursos intensius, amb alternança d'ensenyances pràctiques i teòriques. Inclouen pràctiques en empreses del sector turístic. "Turisme, professió amb futur i èxit en la inserció laboral".


CONTINGUT


MESURA 8.2.2.7_2 Formació per a l'obtenció dels certificats de professionalitat.


BENEFICIARI


REQUISITS GENERALS EXIGITS PER A LA GARANTIA JUVENIL, 

El Reial decret Llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil recull una modificació normativa per a aquest col·lectiu modificant la llei 18/2014, de 15 d'octubre. Està en vigor des del 25 de desembre, per la qual cosa ja s'apliquen els nous requisits per a Garantia Juvenil.

El text flexibilitza els requisits perquè més joves puguin beneficiar-se de les mesures per als inscrits en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil.


L'article 1.8 redacta uns nous requisits per inscriure's en Garantia Juvenil, modificant l'article 97 de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, quedant aquests de la següent manera:
 

 • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la UE o dels Estats parteix de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de lliure circulació i residència.
 • Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional.
 • Tenir més de 16 anys i menys de 30 al moment de sol·licitar la inscripció.
 • No haver treballat el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives o formatives el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració expressa del seu interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

 

Més informació en la pàgina web:

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/informate.html

Servei d'Atenció Telefónica 012.


INFORMACIÓ ADICIONAL


CURS OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA

Codi: HOTR0108. 350 hores. 

Què aprendras?

Adquirirás coneixements per a saber preelaborar i preparar plats senzills i participar en l'elaboració d'altres més complexos, a més de formar-te en les normes bàsiques de manipulació i conservació dels aliments. 

Principalment es treballen les següents unitats formatives:

 • Aprovisionament i conservació culinària de matèries primeres.
 • Preelaboració i elaboracions bàsiques de cuina.
 • Plats combinats i aperitius.

I quan acabes?

Les teues eixides professionals podran ser:

 • Auxiliar i ajudant de cuina.
 • Encarregat de celler o economat.
 • Empleat de xicotet establiment de restauració

Per a exercir esta professió és obligatori posseir el carnet de manipulador d'aliments que garantitze que la persona ha rebut la formació necessària en matèria de seguretat i higiene alimentària per a la correcta manipulació de la matèria primera. 

On pots treballar?

En sectors productius i de prestació de servicis en què es desenrotllen processos de pre elaboració i elaboració d'aliments i begudes, com seria el sector d'hostaleria i restauració (tradicional, evolutiva i col·lectiva). També en establiments dedicats a:

 • La preelaboració i comercialització d'aliments crus.
 • Botigues especialitzades en menjars preparats.
 • Empreses dedicades a l'emmagatzemament, envasament i distribució de productes alimentaris, etc."

CURS OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR

Codi: HOTR0208. 290 hores. 

Què aprendras?

Engloba tots els coneixements necessaris per a treballar assistint en el servici d'aliments i begudes i realitzar accions bàsiques d'aprovisionament i preparació de begudes senzilles i menjars ràpids.

aprendràs a:

 • Assistir en el servici de begudes i aliments, servici bàsic de bar.
 • Aplicar les normes d'higiene i sanitat en restauració.
 • Aprovisionament i magatzematge de begudes i aliments.
 • Preparació de begudes i menjars ràpids.

I quan acabes?

Les teues eixides professionals seran com auxiliar o ajudant en:

 • Empreses de restauració.

 • En cafeteries

 • En bars.

Professions en què pots treballar:

 • Ajudant de cambrer.
 • Ajudant de bar.
 • Ajudant d'economat.
 • Auxiliar de col·lectivitats.
 • Empleat de xicotet establiment de restauració.

Per a exercir esta professió és obligatori posseir el carnet de manipulador d'aliments que garantitze que la persona ha rebut la formació necessària en matèria de Seguretat i Higiene Alimentària per a la correcta manipulació de la matèria primera.

On pots treballar?

En sectors i subsectors productius i de prestació de servicis en què es desenrotllen processos d'elaboració i servici d'aliments i begudes, com seria el sector d'hostaleria i, en el seu marc, els subsectors d'hoteleria i restauració (tradicional, evolutiva i col·lectiva) .

CURS OPERACIONS BÀSIQUES DE PASTISSERIA

Codi: HOTR0109. 410 hores.

Què aprendras?

Preelaborar, elaborar i presentar elaboracions senzilles de pastisseria i assistir seguint instruccions en la preparació d'altres més complexes, realitzant operacions bàsiques d'aprovisionament intern i aplicant tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d'aliments.

I quan acabes?

Desenrotlla la seua activitat professional, com a ajudant, tant en grans com en mitjanes i xicotetes organitzacions, tant públiques com privades, dedicades a la producció i servici de productes de pastisseria. En xicotets establiments de pastisseria pot desenrotllar la seua activitat amb una certa autonomia.

Les teues eixides professionals seran com auxiliar o ajudant en:

 • Ajudant de pastisseria.
 • Ajudant de magatzem de pastisseria.
 • Empleat d'establiment de pastisseria.

On pots treballar?

En sectors i subsectors productius i de prestació de servicis, com ara l'hoteleria i la restauració, en els que es desenrotllen processos de preelaboració, elaboració i conservació de productes de pastisseria. Botigues especialitzades en les que es comercialitzen productes de pastisseria.

CURSOS DE FORMACIÓ A IMPARTIR EN LA:

Xarxa de Centres de Turisme G.V. 

Segon semestre del 2017:

Centre de Turisme de Gandia 

Operacions bàsiques de Pastisseria (410 hores)

Centre de Turisme d'Alacant 

Operacions bàsiques de restaurant i bar (290 hores)

Centre de Turisme de València 

Operacions bàsiques de restaurant i bar (290 hores)

Operacions bàsiques de cuina (350 hores) 

Centre de Turisme de Torrevieja 

Operacions bàsiques de restaurant i bar (290 hores)

Requisits d'inscripció als cursos oferits

 1. Haver presentat correctament la inscripció i en el període de data establit.
 2. Haver adjuntat la documentació pertinent: DNI o NIE, targeta de demandant d'ocupació -DARDE- La documentació presentada no podrà tindre data anterior a 3 mesos des del dia de presentació. El CdT podrà a més sol·licitar qualsevol document acreditatiu dels requisits sol·licitats per a realitzar el curs (vida laboral, diplomes acreditatius, etc.) .
 3. Acudir en la data de selecció del curs i realitzar la prova establida segons l'especialitat, consistent en proves escrites i una entrevista personal.
 4. Ser resident en la Comunitat Valenciana.
 5. En el cas de cursos dirigits a persones inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, caldrà ajustar-se al que disposa la normativa d'aplicació al dit sistema.

COM SOL·LICITAR-HO


La INSCRIPCIÓ per a poder participar en les actuacions de la Garantia Juvenil es realitzarà través de la pàgina del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. 

De forma telemàtica.

 • Accedint al registre amb DNI electrònic o certificat. (Mes senzilla) .
 • Accedint amb usuari i contrasenya. Per a les persones que no disposen d'identificació electrònica, es podrà omplir un formulari per a sol·licitar l'usuari i contrasenya que posteriorment rebrà per a poder inscriure's telemàticament.

De forma presencial (excepcionalment) .

 • Únicament en els casos de persones amb risc d'exclusió social y/o discapacitat reconeguda (amb certificació acreditativa en ambdós casos) . Estes persones podran inscriure's per mitjà de la presentació del formulari.

 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darseAlta.html


El formulari el podràs trobar en la pàgina Web del ministeri. Una vegada omplit telemàticament es presentarà en les oficines de registre de l'administració General de l'Estat, de les CCAA i de les Entitats establides en l'art. 16 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, de procediment administratiu comú de les administracions publiques. Com són:

 • En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local, si en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
 • També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

DURACIÓ ESTIMADA


Certificats de professionalitat nivell 1: Operacions bàsiques de cuina (350 hores) . Operacions bàsiques de restaurant i bar. (290 hores) . Operacions bàsiques de pisos en allotjaments. (380 hores) . Operacions bàsiques de pastisseria. (410 hores) .


DATA INICI PREVISTA


Programació semestral.