preguntes freqüents

Per a garantir la integritat en la seua aplicació i la coordinació necessària entre tots els agents implicats, especialment Administració General de l'Estat i comunitats autònomes, es posarà en marxa un sistema informàtic d'informació i gestió, així com una base de dades úniques i compartida que permeta identificar la població amb què es pretén actuar.

Només d'esta manera es pot garantir el compliment de la garantia a tot el territori en igualtat de condicions i es garantirà que el gasto realitzat complix les condicions de reembossament, incloses les de seguiment i avaluació de resultats, en el marc de la gestió del Fons Social Europeu.

A través d'un programa operatiu de jóvens en el marc de l'arquitectura i disseny del Fons Social Europeu (FSE) per al període de programació 2014-2020.

Un programa que s'ha elaborat amb les comunitats autònomes i que servirà de palanca de finançament de la Garantia Juvenil, especialment durant 2014 i 2015. El Programa Operatiu de Jóvens comptarà amb més de 2.800 milions en euros en cost total, dels quals quasi 2.360 milions seran ajuda europea. Per tant, Espanya destinarà a ocupació juvenil quasi 800 milions d'euros més en cost total del que ens exigien els reglaments comunitaris per al pròxim període de programació.

El 50% del programa estarà gestionat per les comunitats autònomes i la resta per l'Administració General de l'Estat i les seues entitats col·laboradores, cada una en el marc de les seues competències.

En línia amb la que marca la Comissió Europea, són els jóvens de fins a 29 anys inclosos que ni estudien, ni treballen, ni reben formació, ja que constituïxen un dels grups de població amb més dificultats d'accés a l'ocupació en este moment.

Es tracta, per tant, d'un grup de població molt heterogeni que inclou tant jóvens amb escassa formació com jóvens altament qualificats.

 • Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels estats part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència.

 • També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar.

 • Estar empadronat a qualsevol localitat del territori nacional espanyol.

 • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

 • No haver rebut accions educatives que comporten més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

 • No haver rebut accions formatives que comporten més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

 • Presentar una declaració expressa de tindre interés a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i adquirir un compromís de participació activa en les actuacions que es desenrotllen en el marc de la Garantia Juvenil.

Una vegada que l'interessat s'ha donat d'alta en el sistema podrà rebre ofertes del catàleg d'actuacions que s'inclouen en el Pla d'Implantació de la Garantia Juvenil i/o en l'Estratègia d'Emprenedoria i Ocupació Jove a través de la seua comunitat autònoma, l'Administració General de l'Estat, les entitats que col·laboren en la gestió del Fons Social Europeu o de les empreses que desitgen aplicar-se algun dels incentius previstos en la normativa vigent per a la contractació de jóvens.

L'Estratègia d'Emprenedoria i Ocupació Jove, en què s'emmarca la Garantia Juvenil, preveu un catàleg de mesures ajustades als distints perfils de jóvens.

Les mesures previstes es vertebren al voltant de quatre eixos principals línies d'actuació:

 • Millora de la intermediació
 • Millora de l'ocupabilitat
 • Estímuls a la contractació
 • Foment de l'emprenedoria.

Un total de 100 mesures per a facilitar la inserció dels jóvens en el mercat laboral, el foment de l'esperit emprenedor, així com la millora de l'ocupabilitat. Entre estes, incorpora algunes d'importància que ja es troben en marxa des del mes de març de 2013 entre les quals destaquen:

 • La rebaixa de les cotitzacions a la Seguretat Social, amb reduccions i bonificacions de fins al 100%, per a les empreses que contracten jóvens menors de 30 anys.
 • Programes perquè els jóvens que van abandonar els seus estudis de forma prematura puguen obtindre la titulació d'Educació Secundària Obligatòria.
 • Tindre més de 16 anys i menys de 30, també aplicable en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • La millora de l'ocupabilitat dels jóvens en situació de desocupació, a través de programes formatius amb compromís de contractació o l'incentiu dels contractes formatius.
 • I per a aquells que decidisquen iniciar una activitat emprenedora, s'ha posat en marxa la tarifa plana de 50 euros per a autònoms, s'han ampliat les possibilitats de capitalitzar la prestació per desocupació i es possibilita la compatibilització de la prestació per desocupació amb l'inici d'una activitat emprenedora.

Veure totes les mesures

En el marc de la Garantia Juvenil s'establix una nova bonificació per a la contractació indefinida de jóvens beneficiaris de la Garantia Juvenil de 300 euros durant un màxim de sis mesos en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social.

També s'han introduït incentius de fins al 100% en les quotes a la Seguretat Social en els contractes formatius quan s'utilitzen per a contractar jóvens beneficiaris de la Garantia Juvenil.

Més informació

Nous incentius per a la contractació de jóvens

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea l'objectiu de la qual és garantir que els jóvens de fins a 29 anys inclosos puguen rebre una oferta d'ocupació, d'educació contínua o un període de pràctiques després d'acabar l'educació formal o quedar desempleats.

El Consell Europeu va aprovar, com principal instrument i mecanisme de finançament, un reforç econòmic de 6.000 milions amb la denominada Iniciativa d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 del qual es beneficiaran totes les regions que tinguen taxes de desocupació juvenil per damunt del 25%. El 50% d'eixe fons procedix d'una línia pressupostària específica i la resta d'una part de l'assignació del Fons Social Europeu a cada un dels països.

La programació d'este import es concentrarà en els dos primers exercicis, 2014 i 2015, del nou marc del Fons Social Europeu, i en el cas d'Espanya ascendirà a 1.887 milions d'euros, dels quals 943,5 milions procedixen de la línia pressupostària específica.

Un finançament que se suma als 3.485 milions d'euros previstos per a la posada en marxa de les mesures que inclou l'Estratègia d'Emprenedoria i Ocupació Jove durant els seus quatre anys de desenrotllament.

La Garantia Juvenil a Espanya presentarà un enfocament integral, preventiu i d'atenció primerenca per a contribuir a facilitar la millora de l'ocupabilitat i la inserció en el mercat de treball dels jóvens.

Per a ser beneficiari de la Garantia Juvenil cal omplir els requisits establits i accedir al Fitxer del Sistema de Garantia Juvenil per a inscriure's.

Accés amb DNI electrònic o certificat

La forma més senzilla i ràpida d'accedir al fitxer és a través de DNI electrònic, certificat electrònic reconegut o altres mitjans que s'establisquen normativament i que s'habilitaran per al seu ús per part de les persones usuàries.

Informació per a obtindre'l

També les cambres de comerç emeten el certificat digital. Per a sol·licitar-ho a través d'estes busca la teua cambra més pròxima ací.

Accés de forma assistida

En el cas que no es dispose de DNI electrònic o certificat digital la sol·licitud d'inscripció es pot fer amb l'ajuda de personal especialitzat en qualsevol oficina de les cambres de Comerç únicament presentant el DNI. En estes oficines es proporcionarà a l'interessat de forma gratuïta un certificat digital, que podrà utilitzar també per a futures gestions, i es podrà formalitzar la sol·licitud d'inscripció amb el suport de personal qualificat. Punxa ací i troba la teua cambra de Comerç més pròxima.

Accés amb usuari i contrasenya

Els jóvens interessats a iniciar la inscripció telemàtica que no disposen d'identificació electrònica podran sol·licitar el seu usuari i contrasenya emplenant el formulari adjunt i entregant-lo en qualsevol de les oficines de registre de l'Administració General de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992.

Després d'entregar l'imprés, l'interessat rebrà per correu electrònic la comunicació del seu codi d'activació que haurà d'introduir en l'enllaç "Activar usuari", situat en la pàgina d'accés al sistema per a obtindre la seua contrasenya.

Altres formes d'accés

La inscripció es deu de fer per via telemàtica en tots els casos amb l'excepció d'aquelles persones que es troben en risc d'exclusió social que disposen del certificat que ho acredite i/o discapacitat reconeguda.

Estes persones es podran inscriure per mitjà de la presentació del formulari adjunt en les oficines de registre de l'Administració General de l'Estat i de les comunitats autònomes i de les entitats establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992.

Efectivament. En el catàleg de mesures que s'ha acordat amb les comunitats autònomes, concretament en l'apartat d'actuacions per a millorar l'ocupabilitat, es preveu l'impuls de la Formació Professional dual a través del Contracte per a la Formació i l'Aprenentatge.

El Consell Europeu va indicar que els estats membres que tingueren accés als fons de la Iniciativa d'Ocupació Jove haurien de presentar un Pla Nacional d'Implantació de la Garantia Juvenil. Complint esta indicació Espanya va enviar el document als servicis de la Comissió Europea el 19 de desembre de 2013.

Es tracta d'un document que inclou quin serà el procediment i com es va a instrumentalitzar el Sistema de Garantia Juvenil a Espanya.

Un paper determinant, ja que es tracta d'un sistema l'èxit del qual dependrà de la bona coordinació entre les distintes administracions.

De fet, els jóvens beneficiaris de la Garantia Juvenil podran rebre les ofertes que inclou el catàleg d'actuacions que es regulen en el Pla d'Implantació de la Garantia Juvenil i/o en l'Estratègia d'Emprenedoria i Ocupació Jove a través de la seua comunitat autònoma, l'Administració General de l'Estat, les entitats que col·laboren en la gestió del Fons Social Europeu o de les empreses que desitgen aplicar-se algun dels incentius previstos en la normativa vigent per a la contractació de jóvens.

Per eixa raó s'ha creat un grup de treball estable entre l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes per a la coordinació de la implantació del Sistema de Garantia Juvenil.