orientació

Accions d’orientació professional, informació laboral i acompanyament

Accions d’orientació professional, informació laboral i acompanyament


OBJECTIU


Participar en accions individuals i grupals d'orientació laboral segons les teues circumstàncies professionals i personals que milloraran les teues possibilitats d'accés al mercat de laboral, a través d'entitats especialitzades.


CONTINGUT


MESURA 8.2.1.1 Accions d'orientació professional, informació laboral i acompanyament.


BENEFICIARI


REQUISITS GENERALS EXIGITS PER A LA GARANTIA JUVENIL, segons la Llei 18/2014 modificada pel Reial Decret-llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil:

Persones jóvens desocupades de més de 16 anys i menys de 30, inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que en el moment de sol·licitar la inscripció  reunisquen els requisits següents:

  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud. 

  • No haver rebut accions educatives o formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

  • Tindre nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la UE o dels estats part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. En cas de nacionals d'altres països hauran de ser titulars d'una autorització de residència en territori espanyol en vigor que habilite per a treballar.

  • Estar empadronades en qualsevol localitat del territori espanyol.

  • Presentar una declaració expressa de tindre interés a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenrotllen en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas de demandants d'ocupació bastarà amb la seua inscripció en els servicis públics d'ocupació.

https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action?

 


INFORMACIÓ ADICIONAL


Podràs participar en accions d'orientació laboral en funció de les teues necessitats, com ara entrevistes, assessorament personalitzat i realització d'itineraris professionals, que es realitzaran tant en el teu centre SERVEF d'ocupació com en altres entitats públiques i privades sense ànim de lucre.


COM SOL·LICITAR-HO


La INSCRIPCIÓ per a poder participar en les actuacions de la Garantia Juvenil es realitzarà través de la pàgina del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

*De forma telemàtica.

  • Accedint al registre amb DNI electrònic o certificat. (Més senzilla).

  • Accedint amb usuari i contrasenya. Per a les persones que no disposen d'identificació electrònica, podran omplir un formulari per a sol·licitar l'usuari i contrasenya que posteriorment rebran per a poder inscriure's telemàticament.

*De forma presencial (excepcionalment).

  • Únicament en els casos de persones amb risc d'exclusió social i/o discapacitat reconeguda (amb certificació acreditativa en ambdós casos). Aquestes persones podran inscriure's per mitjà de la presentació del formulari.

http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/garantia_juvenil/documentos/formulario_inscripcion.pdf

 

El formulari el podràs trobar en la pàgina Web del Ministeri. Una vegada omplit telemàticament es presentarà en les oficines de registre de l'Administració General de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Com són:

  • En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  • També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

Si ess interessat en aquesta actuació podràs obtindre'n informació a través de la pàgina Web de Garantia Juvenil del Portal de la Generalitat Valenciana, així com en la web del SERVEF http://www.servef.es.

 

Per a qualsevol informació relacionada amb aquesta actuació a través del Servei d'Atenció Telefònica 01


DURACIÓ ESTIMADA


Segons les necessitats de cada participant les activitats s'exerciran entre 2016 i 2018


DATA INICI PREVISTA


Últim trimestre de 2016.