ocupació

« Ves enrere

Subvencions a la contractació de jóvens menors de 30 anys per entitats i empreses privades.

Subvencions a la contractació de jóvens menors de 30 anys per entitats i empreses privades.


OBJECTIU


Fomentar l'ocupació de qualitat dels jóvens a través d'ajudes a les empreses privades que els contracten.


CONTINGUT


MESURA 8.2.4.2 Subvencions a la contractació de jóvens menors de 30 anys per entitats i empreses privades.


BENEFICIARI


REQUISITS GENERALS EXIGITS PER A LA GARANTIA JUVENIL, segons la Llei 18/2014 modificada pel Reial Decret Llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil:

Persones jóvens desocupades de més de 16 anys i menys de 30, inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que en el moment de sol·licitar la inscripció  reunisquen els requisits següents:

 • Estar inscrites en el registre del Sistema de Garantia Juvenil.

 • No haver treballat  en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

 • No haver rebut accions formatives o educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

 • Tindre nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la UE o dels estats part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. En el cas de nacionals d'altres països hauran de ser titulars d'una autorització de residència en territori espanyol en vigor que habilite per a treballar.
 • Estar empadronades en qualsevol localitat del territori espanyol.

 • Presentar una declaració expressa de tindre interés a participar en el Sistema de Garantia Juvenil adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenrotllen en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas de demandants d'ocupació bastarà amb la seua inscripció en els servicis públics d'ocupació.

https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action?

 

REQUISITS ESPECÍFICS DE L'ACTUACIÓ

Segons l'Ordre 2/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la que s'estableixen les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones jóvens qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (DOCV de 27.05.2016)

Específicament, els destinataris finals d'aquestes ajudes són les persones jóvens majors de 16 anys que, comptant amb una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu, figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries (actives) del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

S'entendrà que la persona jove compta amb una qualificació professional en els termes establits en l'apartat anterior quan es trobe en possessió d'alguna de les titulacions següents:

a) Llicenciat o diplomat universitari, enginyer o enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic.

b) Grau universitari.

c) Estudis de Postgrau universitari.

d) Doctorat.

e) Tècnic o tècnic superior de Formació Professional Reglada, de la Formació Professional específica.

f) Altres titulacions oficialment reconegudes com equivalents a les anteriors.

g) Certificat de professionalitat.


INFORMACIÓ ADICIONAL


Accions subvencionables i quantía de la subvenció.

1. Resultarà objecte de subvenció la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones jóvens assenyalades en l'apartat anterior.

2. L'import de l'ajuda serà el resultat de multiplicar el 80% del Salari Mínim Interprofessional (incrementat en la part proporcional de la paga extra) vigent en el moment de la contractació de la persona jove pel nombre mínim de mesos de manteniment del seu contracte (12 mesos). En el cas de persones jóvens amb diversitat funcional o de jóvens dones, aquest percentatge s'elevarà al 100%.

3. Els contractes indefinits a temps parcial d'almenys 30 hores setmanals resultaran subvencionables amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.


COM SOL·LICITAR-HO


La INSCRIPCIÓ per a poder participar en les actuacions de la Garantia Juvenil es realitzarà través de la pàgina del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

*De forma telemàtica.

 • Accedint al registre amb DNI electrònic o certificat. (Més senzilla).

 • Accedint amb usuari i contrasenya. Per a les persones que no disposen d'identificació electrònica, podran omplir un formulari per a sol·licitar l'usuari i contrasenya que posteriorment rebran per a poder inscriure's telemàticament.

*De forma presencial (excepcionalment).

 • Únicament en els casos de persones amb risc d'exclusió social i/o discapacitat reconeguda (amb certificació acreditativa en ambdós casos). Aquestes persones podran inscriure's per mitjà de la presentació del formulari.

http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/garantia_juvenil/documentos/formulario_inscripcion.pdf

 

El formulari el podràs trobar en la pàgina Web del Ministeri. Una vegada omplit telemàticament es presentarà en les oficines de registre de l'Administració General de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Com són:

 • En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 • També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

Si ess interessat en aquesta actuació podràs obtindre'n informació a través de la pàgina Web de Garantia Juvenil del Portal de la Generalitat Valenciana, així com en la web del SERVEF http://www.servef.es.

 

Per a qualsevol informació relacionada amb aquesta actuació a través del Servei d'Atenció Telefònica 012


DURACIÓ ESTIMADA


Convocatòria anual de subvencions.


DATA INICI PREVISTA


Juny de 2016