ocupació

« Ves enrere

Programa Beques IVACE EXTERIOR per a la formació teòrica i practica en internacionalització

Programa Beques IVACE EXTERIOR per a la formació teòrica i practica en internacionalització


OBJECTIU


Formació i especialització professional dels/de les jóvens, així com la realització de pràctiques sobre els distints aspectes que afecten el procés d'internacionalització de l'empresa de la Comunitat Valenciana. Les beques IVACE EXTERIOR persegueixen la millora del capital humà per mitjà de la formació i especialització professional en internacionalització.


CONTINGUT


MESURA 8.2.2.6 Programa Beques IVACE EXTERIOR per a la formació teòrica i practica en internacionalització


BENEFICIARI


REQUISITS GENERALS EXIGITS PER A LA GARANTIA JUVENIL, segons la Llei 18/2014:

Persones jóvens desocupades d'entre més de 16 anys i menys de 30 que en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil reunisquen els requisits següents:

 • Estar inscrites en el registre del Sistema de Garantia Juvenil.

 • No haver treballat ni rebut accions formatives i/o educatives en els terminis següents:

 • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

 • No haver rebut accions educatives que comporten més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. En el cas que l'interessat haja finalitzat la seua participació en el sistema educatiu o puga ser destinatari de programes de segona oportunitat, es consideraran 30 dies naturals en compte de 90 dies.

 • No haver rebut accions formatives que comporten més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

 • Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la UE o dels estats part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. En cas de nacionals d'altres països hauran de ser titulars d'una autorització de residència en vigor que habilite per a treballar.

 • Estar empadronades en qualsevol localitat del territori nacional.

 • Presentar una declaració expressa de tindre interés a participar en el Sistema de Garantia Juvenil adquirint un compromís de participació activa.

https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action?

 

ALTRES REQUISITS ESPECÍFICS

 • Estar empadronat a la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de la convocatòria en el DOCV.

 • Estar en possessió d'una titulació universitària de grau superior. En el supòsit de titulació obtinguda en qualsevol país diferent d'Espanya, aquesta titulació haurà d'anar acompanyada de l'homologació pel Ministeri d'Educació espanyol (o per alguna universitat pública espanyola) corresponent al nivell exigit en la present convocatòria; o bé estar en possessió d'un títol de grau, s'haurà d'acreditar un mínim de 4 anys d'estudis universitaris.

 • Anglés parlat i escrit, i castellà en el cas d'aquells/es aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola.

 


INFORMACIÓ ADICIONAL


 • Quines proves d'accés es realitzen en la Convocatòria?

  A tots aquells candidats que compleixen els requisits mínims de la convocatòria se'ls realitza un procés de selecció que consta de prova d'Anglés oral i escrit nivell B2, ambdues proves han de superar-se per a continuar amb el procés, de manera voluntària, els candidats es poden presentar a proves de coneixement d'altres idiomes. Aquells candidats que superen les proves d'anglés realitzen una prova psicotècnica – aptitudinal així com una entrevista.

 • Quina formació es rep? formació especialitzada en internacionalització, tant pràctica que es realitza en les distintes entitats de destinació, com a teòrica, a través del Curs Superior d'Internacionalització (en línia).

 • Quant duren? 12 mesos.

 • On fan la formació pràctica? En OFECOMES, delegacions d'IVACE a l'exterior, Organismes de promoció de la Internacionalització així com empreses i associacions de la Comunitat Valenciana amb projectes d'internacionalització en l'exterior i/o filials a l'exterior.

 • Quina dotació de beca es rep? La beca està dotada amb un import anual brut de 12.000 euros més un complement de destinació .


COM SOL·LICITAR-HO


1- INSCRIPCIÓ EN GARANTIA JUVENIL

La INSCRIPCIÓ per a poder participar en les actuacions de la Garantia Juvenil es realitzarà través de la pàgina del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

*De forma telemàtica.

 • Accedint al registre amb DNI electrònic o certificat. (Més senzilla).

 • Accedint amb usuari i contrasenya. Per a les persones que no disposen d'identificació electrònica, podran omplir un formulari per a sol·licitar l'usuari i contrasenya que posteriorment rebran per a poder inscriure's telemàticament.

*De forma presencial (excepcionalment).

 • Únicament en els casos de persones amb risc d'exclusió social i/o discapacitat reconeguda (amb certificació acreditativa en ambdós casos). Estes persones podran inscriure's per mitjà de la presentació del formulari.

http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/garantia_juvenil/documentos/formulario_inscripcion.pdf

 

El formulari el podràs trobar en la pàgina Web del Ministeri. Una vegada omplit telemàticament es presentarà en les oficines de registre de l'Administració General de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Com són:

 • En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 • També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

2- INSCRIPCIÓ BEQUES IVACE EXTERIOR

Una vegada inscrit en el fitxer de garantia el candidat ha de realitzar la inscripció en la convocatòria de beques IVACE EXTERIOR a través del bàner de BEQUES IVACE EXTERIOR en la web d'IVACE (www.ivace.es). Una vegada omplida la sol·licitud, s'ha d'Imprimir, firmar i entregar en el Registre d'entrada d'IVACE junt amb tota la documentació que es requerisca en la convocatòria.

Si ess interessat en aquesta actuació podràs obtindre'n informació a través de la pàgina Web de Garantia Juvenil del Portal de la Generalitat Valenciana, així com en la web del IVACE http://www.ivace.es.


DURACIÓ ESTIMADA


Màxim 12 mesos


DATA INICI PREVISTA


Aquesta actuació es va posar en marxa al novembre de 2015 i té una periodicitat anual.