ocupació

« Ves enrere

Foment de programes mixtos de formació-ocupació.

Foment de programes mixtos de formació-ocupació.


OBJECTIU


Millora de la formació alhora que s'exercix un ofici.


CONTINGUT


MESURA 8.2.2.5 Foment de programes mixtos de formació-ocupació.


BENEFICIARI


REQUISITS GENERALS EXIGITS PER A LA GARANTIA JUVENIL, segons la Llei 18/2014 modificada pel Reial Decret-llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil:

Persones jóvens desocupades de més de 16 anys i menys de 30, inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que en el moment de la seua incorporació a l'acció formativa, reunisquen els requisits que s'indiquen a continuació:

  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud .

  • No haver rebut accions educatives o formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud ..

  • Tindre nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la UE o dels Estats part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. En cas de nacionals d'altres països hauran de ser titulars d'una autorització de residència en territori espanyol en vigor que habilite per a treballar.

  • Estar empadronades en qualsevol localitat del territori espanyol.

  • Presentar una declaració expressa de tindre interés a participar en el Sistema de Garantia Juvenil adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenrotllen en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas de demandants d'ocupació bastarà amb la seua inscripció en els servicis públics d'ocupació.

https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action?


INFORMACIÓ ADICIONAL


Els projectes a subvencionar es configuren com a programes mixtos d'ocupació formació que tenen per objecte cobrir les deficiències estructurals detectades en matèria de qualificació-inserció en la planificació estratègica del SERVEF, així com la millora de la qualificació i la inserció professional dels jóvens que complisquen els requisits arreplegats en la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, per a beneficiar-se d'una acció derivada del Sistema Nacional de Garantia Juvenil per mitjà de la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació, a fi de facilitar una oportunitat laboral simultània a la formació necessària per a adquirir les competències que augmenten la qualificació-inserció dels treballadors formats. Els projectes aniran dirigits exclusivament a la participació en obres o serveis d'utilitat pública o interés social la realització dels quals preveja especialitats que disposen dels corresponents certificats de professionalitat.


COM SOL·LICITAR-HO


Per a la incorporació de l'alumnat a les accions formatives, podrà informar-se través de la pàgina Web del SERVEF o bé a través de la seua oficina SERVEF d'ocupació en què rebrà orientació i se l'informarà del procediment que s'ha de seguir segons s'establisca en cada convocatòria.

Així mateix se l'informarà i facilitarà l'accés al registre del Sistema de Garantia Juvenil que es realitzarà través de la pàgina del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, que es podrà realitzar:

*De forma telemàtica.

  • Accedint al registre amb DNI electrònic o certificat. (Més senzilla).

  • Accedint amb usuari i contrasenya. Per a les persones que no disposen d'identificació electrònica, podran omplir un formulari per a sol·licitar l'usuari i contrasenya que posteriorment rebran per a poder inscriure's telemàticament.

*De forma presencial (excepcionalment).

  • Únicament en els casos de persones amb risc d'exclusió social i/o discapacitat reconeguda (amb certificació acreditativa en ambdós casos). Aquestes persones podran inscriure's per mitjà de la presentació del formulari.

http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/garantia_juvenil/documentos/formulario_inscripcion.pdf

 

El formulari es podrà trobar en la pàgina Web del Ministeri. Una vegada omplit telemàticament es presentarà en les oficines de registre de l'Administració General de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Com són:

  • En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  • També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

Si està interessat en aquesta actuació podrà obtindre'n informació a través de la pàgina Web de Garantia Juvenil del Portal de la Generalitat Valenciana, així com en la web del SERVEF http://www.servef.es.

Per a qualsevol informació relacionada amb aquesta actuació a través del Servei d'Atenció Telefònica 012

 


DURACIÓ ESTIMADA


6 mesos


DATA INICI PREVISTA


Quart trimestre de 2016.